Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації. E-mail для запитань та пропозицій support@minfin.gov.ua

Оголошення про проведення конкурсу на посаду голови правління АТ «Державний експортно-імпортний банк України»

Відповідно до рішення Наглядової ради від 15 листопада 2019 року, оголошується конкурсний відбір на посаду Голови правління АТ «Державний експортно-імпортний банк України».

Оголошується прийом документів від претендентів для участі у конкурсному відборі на посаду Голови правління АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (надалі -Банк), місцезнаходження якого: м. Київ, вул. Антоновича, 127.

Основні напрями діяльності Банку:

Метою діяльності Банку є створення сприятливих умов для розвитку економіки та підтримки вітчизняного товаровиробника, обслуговування експортно-імпортних операцій; кредитно-фінансова підтримка процесів структурної перебудови; зміцнення та реалізація виробничого і торгового потенціалу галузей економіки та підприємств, що є експортоорієнтованими або проводять діяльність, пов'язану з виробництвом імпортозамінної продукції, а також отримання прибутку в інтересах Банку та його акціонера шляхом:

 • залучення зовнішніх і внутрішніх кредитних ресурсів та інвестицій;
 • отримання та надання кредитів від імені та за дорученням Кабінету Міністрів України або іншого уповноваженого державою згідно із законодавством органу, обслуговування відповідної частки державного зовнішнього боргу України за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, в рамках виконання Банком агентських функцій;
 • фінансування та гарантування експортно-імпортних операцій підприємств; надання кредитно-фінансової підтримки суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності з метою просування товарів вітчизняного виробництва на зарубіжні ринки;
 • здійснення комплексу заходів щодо фінансування інвестиційних проектів, зокрема за рахунок бюджетних і позичкових коштів, коштів суб'єктів підприємницької діяльності, іноземних інвестицій та кредитів, супроводження інвестиційних проектів та контролю за раціональним використанням залучених ресурсів;
 • надання банківських послуг, здійснення операцій на грошовому, валютному та фондовому ринку, зокрема у сфері зовнішньоекономічної діяльності; співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями, урядовими, неурядовими організаціями та кредитно-фінансовими установами іноземних держав з питань залучення фінансових ресурсів в економіку України;
 • провадження інших видів діяльності та здійснення інших операцій відповідно до законодавства, ліцензій, дозволів, наданих Національним банком або іншими уповноваженими органами.

Предметом діяльності Банку є надання банківських та інших фінансових послуг (крім послуг у сфері страхування за винятком функцій страхового посередника), здійснення операцій на грошовому, валютному та фондовому ринках, а також провадження іншої діяльності, не забороненої для банків, у порядку, передбаченому законодавством.

Для участі у відборі претендент надсилає на адресу електронної пошти:  liudmyla.ivaniuk@odgersberndtson.com, наступні документи українською мовою або англійською мовою до 18:00 за київським часом  2 грудня 2019 року:

 • засвідчену належним чином заяву на участь в конкурсі (на кожній сторінці документ повинен містити слова «Згідно з оригіналом», підпис особи, прізвище та ініціали, дату зазначені кульковою ручкою, синіми чорнилами, надалі – засвідчено належним чином); (Заява на участь у відборі на ім’я голови Комітету з питань призначень та винагород Наглядової ради АТ “Укрексімбанк” Гордієнко О.П.  Заява має містити відомості про претендента (ПІБ претендента – повністю, адреса реєстрації претендента та адреса для листування, контактний номер телефону, адреса електронної пошти та адресу у Skype, у разі наявності)).
 • засвідчену належним чином біографічну довідку (резюме);
 • засвідчені належним чином мотиваційний лист та конкурсну пропозицію; (Конкурсна пропозиція може містити план стратегічного розвитку та реформування Банку, заходи з реалізації стратегічних засад та можливі ризики, пропозиції щодо поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності Банку).
 • засвідчену належним чином згоду на обробку персональних даних (посилання);
 • реєстр документів (складений у довільній формі), які вимагаються для етапу проходження інтерв’ю з Наглядовою радою (перелік документів зазначений нижче) із зазначенням статусу їх готовності та запланованої дати (з 2 по 6 грудня 2019 року) їх направлення на електронну пошту - liudmyla.ivaniuk@odgersberndtson.com. Документи, які необхідно надіслати до етапу проходження інтерв’ю з Наглядовою радою, можуть надсилатися частинами по мірі їх підготовки.

До етапу проходження інтерв’ю з Наглядовою радою претендент надсилає на адресу електронної пошти: liudmyla.ivaniuk@odgersberndtson.com, наступні документи українською мовою або англійською мовою до 10:00 за київським часом 6 грудня 2019 року:

 • засвідчену належним чином копію документа, що посвідчує особу;
 • засвідчену належним чином копію трудової книжки особи (за наявності в особи трудової книжки) або іншого документу, що засвідчує досвід роботи (за відсутності трудової книжки особа може подати засвідчені належним чином копії рекомендаційних листів з місця роботи із зазначенням термінів роботи або витяг з податкового реєстру);
 • засвідчену належним чином копію документа про вищу освіту;
 • засвідчені належним чином копії документів про отримання особою додаткової освіти, знань, управлінського досвіду та практичних навиків, які є бажаними або необхідними для виконання особою її посадових обов’язків із урахуванням основних напрямів діяльності, стратегії та бізнес-плану Банку, а також функціонального навантаження та сфери відповідальності особи (за наявності таких документів);
 • довідку або засвідчену належним чином копію довідки компетентного органу країни, податковим резидентом якої є фізична особа, про стан виконання нею обов’язків зі сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів або підтвердження / заява засвідчена належним чином / засвідчений належним чином лист від компетентного органу чи сертифікованого адвоката, що підтверджує, що податкові органи відповідної юрисдикції не видають такий документ;
 • довідку або засвідчену належним чином копію довідки компетентного органу країни постійного місця проживання фізичної особи про те, є чи немає в неї судимості;
 • довідку або засвідчену належним чином копію довідки з інформацією кваліфікованих бюро кредитних історій (від кожного: Перше всеукраїнське бюро кредитних історій, Українське бюро кредитних історій і Міжнародне бюро кредитних історій) про кредитну історію фізичної особи. Нерезиденти подають довідку або засвідчену належним чином довідку з інформацією з найбільшого бюро кредитних історій країни, у якій вони є резидентами;
 • засвідчену належним чином копію довідки органу банківського нагляду іноземної країни або іноземного банку, у якому претендент обіймав протягом останніх трьох років посаду, про відсутність зауважень та фактів порушень банківського законодавства і внутрішніх документів банку за час роботи в банківських установах (якщо претендент обіймав протягом останніх трьох років посаду в іноземному банку);
 • засвідчену належним чином копію рекомендацій та засвідчені належним чином інші документи на його/її розсуд.

Сайт Банку для ознайомлення із фінансовою та статистичною звітністю: https://www.eximb.com/ua/bank/financial-information/.

Претендент на посаду Голови правління повинен відповідати таким вимогам:

 • мати вищу освіту;
 • на виконання вимог закону України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-III від 7 грудня 2000 року, мати досвід роботи у банківському та/або фінансовому секторі не менше п’яти років у сукупності, у тому числі на керівних посадах - не менше трьох років; претенденти, які мають принаймні 15 років досвіду у банківському/фінансовому секторі, включаючи успішний досвід роботи на ринках, що розвиваються, та/або досвід комерційного та інвестиційного банкінгу в Україні, та принаймні 10 років досвіду на керівних посадах, включаючи досвід роботи з наглядовою радою та/або з акціонером/акціонерами, отримають більш високу оцінку;
 • бути професійно придатним, що  визначається як сукупність знань, професійного та управлінського досвіду особи, необхідних для належного виконання посадових обов’язків Голови правління з урахуванням бізнес-плану та стратегії Банку, а також функціонального навантаження та сфери відповідальності Голови правління;
 • мати бездоганну ділову репутацію у розумінні Положення про ліцензування банків, затвердженого Постановою НБУ № 149 від 22 грудня 2018 року;
 • відсутність не знятої або не погашеної в установленому законом порядку судимості;
 • відсутність заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності;
 • вільно володіти українською або англійською або російською мовами;
 • мати банківський досвід щонайменше у декількох наступних галузях, включаючи, але не обмежуючись: кредитування корпоративних та/або малих і середніх підприємств, фінансування інфраструктури, торгівлі, документарний транзакційний бізнес, внутрішній та міжнародний ринки капіталу, зменшення кредитів/робота з недіючими кредитами, та казначейство;
 • наявність додаткового успішного досвіду роботи на ринках, що розвиваються або/та специфічний для України комерційний та інвестиційний досвід буде перевагою.

Етапи та місце проведення конкурсу:

Дата

Етап

18/11 – 2/12

Подача документів претендентами на конкурс на адресу електронної пошти:  liudmyla.ivaniuk@odgersberndtson.com.

3/12

 

Здійснення Комітетом з питань призначень та винагород Наглядової ради Банку спільно з компанією з підбору персоналу оцінки та аналізу заяв та документів кожного учасника конкурсу з переліку допущених до конкурсу претендентів та визначення переліку з не більше, ніж 10 учасників конкурсу, які допускаються до наступного етапу конкурсного відбору.

За адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127

4/12 – 6/12

 

Проведення Комітетом з питань призначень та винагород Наглядової ради Банку спільно з компанією з підбору персоналу співбесід з кандидатами, допущеними до другого етапу конкурсу (особисто або skype-співбесіда).

Визначення Комітетом з питань призначень та винагород Наглядової ради Банку спільно з компанією з підбору персоналу 3 кандидатів за результатами оцінки, які будуть рекомендовані до фінальної співбесіди з Наглядовою радою Банку.

За адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127

6/12

 

Фінальний етап - співбесіди з Наглядовою радою Банку (особисто або skype-співбесіда).

За адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127

Кандидати, що виявили бажання брати участь у конкурсі, мають надати початковий пакет документів компанії з добору персоналу Odgers Berndtson (ТОВ “Телент Едвайзорс”) до 18:00 за київським часом  2 грудня 2019 року.

e-mail:  liudmyla.ivaniuk@odgersberndtson.com

Телефон для довідок: +380 44 353 38 57

Контактна особа: Людмила Іванюк.