Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації

Інформація про стан внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту у 2019 році

Міністерство фінансів України відповідно до Бюджетного кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері державного внутрішнього фінансового контролю, визначає організаційно-методологічні засади та дає оцінку функціонуванню систем внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту.

Згідно зі статтею 26 Бюджетного кодексу України розпорядники бюджетних коштів в особі їх керівників організовують внутрішній контроль і внутрішній аудит та забезпечують їх здійснення у своїх установах і на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління таких розпорядників бюджетних коштів.

Наказом Мінфіну від 31.07.2019 № 329 (зареєстрований в Мін’юсті 21.08.2019 за № 953/33924) передбачено формування узагальненої звітної інформації про результати діяльності підрозділів внутрішнього аудиту.

З метою реалізації зазначених норм Міністерством фінансів України проведено аналіз стану функціонування внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту в державних органах (міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, обласних та Київській міській держадміністраціях, інших головних розпорядників коштів держбюджету) у 2019 році. Результати такого аналізу засвідчили досягнутий прогрес у реформуванні системи державного внутрішнього фінансового контролю загалом та розвитку внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту.

Зокрема, з урахуванням основних засад щодо організації внутрішнього контролю в державних органах загалом формалізовано функціонування внутрішнього середовища, здійснюються заходи контролю, функціонує інформаційний та комунікаційний обмін, в ряді органів запроваджується діяльність з управління ризиками тощо.

Крім того, у 2019 році державними органами вжито низку заходів з удосконалення системи внутрішнього контролю, зокрема, затверджено внутрішні розпорядчі документи з питань організації та здійснення внутрішнього контролю та/або управління ризиками, створено відповідні робочі групи (комісії) з організації внутрішнього контролю та/або управління ризиками, затверджено відповідні плани заходів, розроблено або актуалізовано адміністративні регламенти, проведено навчальні заходи тощо. Заходи з удосконалення внутрішнього контролю заплановано також і на поточний рік.

Діяльність з внутрішнього аудиту на сьогодні запроваджено (зокрема, утворено відповідні підрозділи або введено відповідні посади) в усіх державних органах (які приступили до виконання своїх повноважень).

У 2019 році також відбулись позитивні зрушення та тенденції у здійсненні в державних органах діяльності з внутрішнього аудиту. Зокрема, вжито заходи для підвищення спроможності підрозділів внутрішнього аудиту та укомплектування посад внутрішніх аудиторів. Низкою державних органів враховано рекомендації Мінфіну та приведено організацію діяльності з внутрішнього аудиту у відповідність до встановлених вимог щодо незалежності підрозділів внутрішнього аудиту; в більшості органів підписано декларації внутрішнього аудиту та в окремих органах поступово запроваджується діяльність аудиторських комітетів.

Крім того, запроваджено стратегічне та операційне планування діяльності з внутрішнього аудиту, а також змінюються пріоритети під час проведення внутрішніх аудитів (від орієнтації на виявлення порушень до здійснення системного аналізу та оцінки ефективності, результативності та якості) та поступово збільшується частка внутрішніх аудитів щодо оцінки ефективності. Загалом державними органами впроваджуються також заходи із забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту тощо.

Поряд з цим залишається низка недоліків як у запровадженні комплексної системи внутрішнього контролю, так і у здійсненні діяльності з внутрішнього аудиту в державних органах.

Інформацію про стан функціонування державного внутрішнього фінансового контролю з відповідними пропозиціями направлено Кабінету Міністрів України.

 

Інформація про стан функціонування державного внутрішнього фінансового контролю 

Презентаційні матеріали