Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації

Проведено зовнішню оцінку якості внутрішнього аудиту в Державному агентстві водних ресурсів України

Відповідно до Порядку здійснення Міністерством фінансів України оцінки функціонування системи внутрішнього аудиту, затвердженого наказом Мінфіну від 03.05.2017 № 480 та зареєстрованого в Мін’юсті 24.05.2017 за № 663/30531 (далі – Порядок № 480), Міністерством фінансів України проведено оцінку функціонування системи внутрішнього аудиту (зовнішню оцінку якості внутрішнього аудиту) в Державному агентстві водних ресурсів України. Під час оцінки функціонування системи внутрішнього аудиту в Держводагентстві досліджено десять аспектів діяльності з внутрішнього аудиту (з урахуванням вимог п. 4 розділу ІІ Порядку № 480) за 2017 рік – І квартал 2019 року. За результатами зовнішньої оцінки якості встановлено недоліки при реалізації функції внутрішнього аудиту, зокрема, в частині необхідності:

- спрямування діяльності з внутрішнього аудиту на удосконалення системи управління, внутрішнього контролю, запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання коштів, виникненню помилок та інших недоліків;

- зміни пріоритетів при проведенні внутрішнього аудиту (від орієнтації на фінансові аспекти та виявлення порушень до здійснення системного аналізу та оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань, функцій, бюджетних програм, ступеня виконання і досягнення цілей тощо);

- забезпечення укомплектування посад внутрішніх аудиторів в системі Держводагентства; - дотримання вимог щодо забезпечення функціональної незалежності підрозділу внутрішнього аудиту;

- суттєвого удосконалення основних внутрішніх документів з питань внутрішнього аудиту, зокрема, в частині врегулювання низки основних питань діяльності з внутрішнього аудиту та приведення їх у відповідність до законодавства з питань внутрішнього аудиту; - повноти формування зведеної Бази даних об’єктів внутрішнього аудиту;

- запровадження процесу ризик-орієнтованого планування діяльності з внутрішнього аудиту;

- забезпечення належної завантаженості працівників підрозділу внутрішнього аудиту апарату Держводагентства безпосередньо проведенням внутрішніх аудитів, а також усунення диспропорцій у завантаженості проведенням внутрішніх аудитів працівників з внутрішнього аудиту бюджетних установ системи Держводагентства;

- дотримання встановлених вимог при плануванні, проведенні внутрішніх аудитів та документуванні їх результатів (зокрема, щодо здійснення планування внутрішнього аудиту в обсязі встановлених вимог; належного формування цілей внутрішнього аудиту; повноти дослідження питань аудиту; повноти/достатності дослідження та документування обставин; чіткого викладення обставин та фактів; формулювання та обґрунтування аудиторських висновків; оформлення робочих та офіційних документів, формування справ тощо);

- спрямування аудиторських рекомендацій безпосередньо на удосконалення функціонування системи внутрішнього контролю та удосконалення системи управління;

- запровадження належного процесу моніторингу впровадження аудиторських рекомендацій;

- систематизації та активізації внутрішніх заходів з професійного розвитку внутрішніх аудиторів;

- запровадження системи обліку та накопичення звітних даних, а також забезпечення та підвищення якості внутрішнього та зовнішнього звітування про результати діяльності з внутрішнього аудиту;

- запровадження у практичну роботу заходів із забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту;

- забезпечення на практиці ефективної координації діяльності внутрішніх аудиторів бюджетних установ системи Держводагентства за всіма аспектами діяльності з внутрішнього аудиту тощо.

З метою забезпечення належної реалізації функції внутрішнього аудиту в системі Держводагентства за результатами зовнішньої оцінки якості надано рекомендації щодо удосконалення системи внутрішнього аудиту (зокрема, щодо оновлення та удосконалення внутрішніх документів з питань внутрішнього аудиту; запровадження належного ризикорієнтованого планування з метою зосередження діяльності з внутрішнього аудиту на найбільш ризикових сферах, процесах, функціях; впровадження дієвих заходів із забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту; вжиття інших заходів для недопущення у подальшому недоліків при організації, проведенні внутрішніх аудитів та реалізації їх результатів).