Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації

Проведено зовнішню оцінку якості внутрішнього аудиту в Державній інспекції ядерного регулювання України

Відповідно до Порядку здійснення Міністерством фінансів України оцінки функціонування системи внутрішнього аудиту, затвердженого наказом Мінфіну від 03.05.2017 № 480 та зареєстрованого в Мін’юсті 24.05.2017 за № 663/30531 (далі – Порядок № 480), Міністерством фінансів України проведено оцінку функціонування системи внутрішнього аудиту (зовнішню оцінку якості внутрішнього аудиту) в Державній інспекції ядерного регулювання України. Під час оцінки функціонування системи внутрішнього аудиту в Держатомрегулювання досліджено десять аспектів діяльності з внутрішнього аудиту (з урахуванням вимог п. 4 розділу ІІ Порядку № 480) за 2017 рік – І півріччя 2019 року. За результатами зовнішньої оцінки якості встановлено недоліки при реалізації функції внутрішнього аудиту, зокрема, в частині необхідності:

- забезпечення функціонування самостійного структурного підрозділу внутрішнього аудиту (поєднано в одному підрозділі функцію внутрішнього аудиту та функцію запобігання корупції) та дотримання вимог щодо забезпечення функціональної незалежності підрозділу внутрішнього аудиту;

- спрямування діяльності з внутрішнього аудиту на удосконалення системи управління, внутрішнього контролю, запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання коштів, виникненню помилок та інших недоліків;

- зміни пріоритетів при проведенні внутрішнього аудиту (від орієнтації на фінансові аспекти та виявлення порушень до здійснення системного аналізу та оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань, функцій, бюджетних програм, ступеня виконання і досягнення цілей тощо);

- удосконалення основних внутрішніх документів з питань внутрішнього аудиту, зокрема, в частині уточнення та конкретизації важливих аспектів діяльності з внутрішнього аудиту (ризик-орієнтованого планування; процедур та форм ведення обліку та накопичення звітних даних тощо), а також їх оновлення відповідно до змін у законодавстві з питань внутрішнього аудиту;

- повноти формування Бази даних об’єктів внутрішнього аудиту;

- покращення процесу ризик-орієнтованого планування діяльності з внутрішнього аудиту;

- дотримання встановлених вимог при плануванні, проведенні внутрішніх аудитів та документуванні їх результатів (зокрема, щодо здійснення планування внутрішнього аудиту в обсязі встановлених вимог; належного формування цілей внутрішнього аудиту; повноти/достатності дослідження та документування обставин; чіткого викладення обставин та фактів; формулювання та обґрунтування аудиторських висновків; застосування достатнього комплексу методів, прийомів і процедур; оформлення робочих та офіційних документів тощо);

- спрямування аудиторських рекомендацій безпосередньо на удосконалення функціонування системи внутрішнього контролю та удосконалення системи управління;

- удосконалення процесу моніторингу впровадження аудиторських рекомендацій;

-  систематизації та активізації внутрішніх заходів з професійного розвитку внутрішнього аудитора; - запровадження повноцінної системи обліку та накопичення звітних даних;

- покращення заходів із забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту тощо.

З метою забезпечення належної реалізації функції внутрішнього аудиту в Держатомрегулювання за результатами зовнішньої оцінки якості надано рекомендації щодо удосконалення системи внутрішнього аудиту (зокрема, щодо приведення організації діяльності з внутрішнього аудиту у відповідність до вимог законодавства; оновлення та удосконалення внутрішніх документів з питань внутрішнього аудиту; запровадження належного ризикорієнтованого планування з метою зосередження діяльності з внутрішнього аудиту на найбільш ризикових сферах, процесах, функціях; покращення заходів із забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту; вжиття інших заходів для недопущення у подальшому недоліків при організації, проведенні внутрішніх аудитів та реалізації їх результатів).